Nobuhiko Nomula Lab

Member

Professor

 • Nobuhiko Nomura

Associate Professors

Assistant Professors

Postdoctoral Researcher

 • Tatsuya Yamamoto
 • Manoj Prasad
 • Kimihiro Abe  abe.kimihiro.gu@u.tsukuba.ac.jp
 • Takako Ishiga  ishiga.takako.kb@u.tsukuba.ac.jp

PhD students

 • D3 Sachiko Sakamoto
 • D3 Ryo Nagasawa
 • D2 Marina Yasuda
 • D1 Mizuki Iwamoto

Master's students

 • M2 Yuta Amamo
 • M2 Nanako Ito
 • M2 Shusaku Kanematsu
 • M2 Kohei Takahashi
 • M2 Yoshihiko Tabusi
 • M2 Kaori Tsuryu
 • M2 Rinka Nakashima
 • M2 Tomohiro Hirayama
 • M2 Chihiro Horie
 • M2 Yuta Hasegawa
 • M2 Chika Yamamoto
 • M2 Hiroki Kawamoto
 • M1 Yuto Nakajima
 • M1 Mayumi Yano
 • M1 Kaoru Kikuchi
 • M1 Yuki Usukura
 • M1 Kaori Shibusawa
 • M1 Takashi Sone
 • M1 Yuji Tange
 • M1 Li Xiaojie

Undergraduate students

 • B4 Erika Ono
 • B4 Chikaho Sano
 • B4 Kayuki Kawashima
 • B4 Dai Miyagawa
 • B4 Ayaka Uehara
 • B4 Mayu Okuda
 • B4 Phan Luan Nhat

Technician

 • Yuko Nakayama
 • Yoko Hagiwara